REGULAMIN WIZYT W OPTOKLINICE

 
 

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Każdorazowo po wejściu i przed wyjściem z Optokliniki Pacjent zgłasza się do Rejestracji.
 2. Optoklinika nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione na terenie Kliniki.
 3. Pacjent ma obowiązek używać sprzętów oraz innych elementów wyposażenia Kliniki zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Pacjent ponosi odpowiedzialność za szkody materialne powstałe z jego winy na terenie Optokliniki.
 5. Pacjent ma obowiązek odnosić się z szacunkiem do Personelu oraz innych Pacjentów Optokliniki.

 
 

REZERWACJA I ODWOŁYWANIE WIZYT

 
Zasady rezerwowania wizyt:

 1. Rezerwacji wizyty można dokonać osobiście lub telefonicznie w Rejestracji Optokliniki.
 2. Dokonując rezerwacji należy podać co najmniej: imię, nazwisko i telefon kontaktowy.
 3. Optoklinika kontaktuje się z Pacjentem w celu potwierdzenia wizyty dzień wcześniej (w przypadku wizyty w poniedziałek, wizyta jest potwierdzana w poprzedzający piątek lub sobotę) korzystając z numeru telefonu podanego przez Pacjenta podczas rejestracji.

 
Zasady odwoływania wizyt:

 1. Pacjent powinien odwołać zarezerwowaną wizytę niezwłocznie od chwili zaistnienia przyczyny odwołania.
 2. Pacjent powinien powiadomić Rejestrację o odwołaniu wizyty nie później, niż dzień przed wyznaczonym terminem wizyty do godz. 16:00 (w przypadku wizyty w poniedziałek, należy odwołać wizytę do godz. 12:00 w poprzedzającą sobotę). W takim przypadku wizyta zostanie przeniesiona na inny wolny termin ustalony z Pacjentem.
 3. Optoklinika zastrzega sobie możliwość anulowania wizyty w przypadku, gdy pacjent po otrzymaniu 2 połączeń i SMS z prośbą o potwierdzenie przybycia na wyznaczoną wizytę nie dokona jej potwierdzenia do godz. 16:00 w dzień poprzedzający planowany termin wizyty (lub w przypadku wizyty w poniedziałek – do godz. 12:00 w poprzedzającą sobotę)..
 4. Optoklinika informuje o anulowaniu wizyty poprzez SMS wysłany na numer telefonu podany przez Pacjenta podczas rezerwowania wizyty.
 5. W przypadku, gdy wizyta zostanie odwołana przez Pacjenta w dniu wizyty uważa się ją za odbytą. Należy wówczas uiścić w kasie Optokliniki opłatę za wizytę.

 
 

KORZYSTANIE Z TERAPII WIDZENIA

 

 1. W przypadku, gdy Pacjent chce skorzystać z terapii widzenia w Optoklinice ma prawo umówić jednorazowo kilka terminów wizyt. Każda z tych wizyt podlega zasadom rezerwacji i odwoływania wymienionym powyżej.
 2. W sytuacji, gdy Pacjent nie stawia się na 2 umówione wcześniej wizyty i nie odpowiada na próby kontaktu ze strony Optokliniki, wówczas Optoklinika anuluje wszystkie pozostałe terminy wizyt Pacjenta, o czym Pacjent zostanie poinformowany poprzez SMS. W celu umówienia nowych terminów wizyt Pacjent powinien skontaktować się ponownie z Rejestracją Kliniki.
 3. Optoklinika zastrzega sobie prawo do anulowania wszystkich pozostałych terminów wizyt Pacjenta również wtedy, gdy Pacjent notorycznie nie stosuje się do zaleceń Specjalistów Optokliniki, w szczególności nie realizuje ustalonego ze Specjalistą planu ćwiczeń domowych. O anulowaniu terminów wizyt Pacjent zostanie poinformowany przez Specjalistę lub poprzez SMS. (Zasada ta wynika z troski i szacunku dla Pacjentów, którzy chcą uczestniczyć w terapii gabinetowej, a nie mogli umówić dla siebie terminów wizyt z powodu braku miejsc.)

 
 

UWAGI KOŃCOWE

 

 1. Pacjent Optokliniki zaświadcza pisemnie, że zapoznał się z postanowieniami REGULAMINU i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 2. W kwestiach nieuregulowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl