Zapraszamy na szkolenie:

PROCEDURY TERAPII WIDZENIA – POZIOM PODSTAWOWY

 

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie stanowi solidną dawkę wiedzy i praktyki z zakresu podstawowych procedur terapii widzenia u pacjentów z zezami ukrytymi i jawnymi, zaburzeniami akomodacji czy problemami szkolnymi. Łączy podejście optometrii behawioralnej i ortoptyki.

Szkolenie składa się z 2 modułów:

 

MODUŁ ITRENING MOTORYCZNYobejmujący 3 dni szkolenia (piątek, sobota, niedziela) – łącznie 24 h, w tym:

 • podstawy teoretyczne z zakresu widzenia obuocznego i jego zaburzeń oraz zasad prowadzenia terapii widzenia
 • procedury terapii widzenia z zakresu koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchów oczu, akomodacji i konwergencji – łącznie ponad 50 procedur
 • Warsztaty kreatywne – kształcące umiejętność rozumienia i tworzenia nowych procedur terapii widzenia
 • 13 h zajęć praktycznych

 

MODUŁ II – podzielony na 2 części: TRENING SENSORYCZNY oraz WSPÓŁPRACA Z PACJENTEM – obejmujący w sumie 3 dni szkolenia (piątek, sobota, niedziela) – łącznie 24 h, w tym:

 • podstawy teoretyczne z zakresu stanów adaptacyjnych w zezach jawnych i ich wyprowadzania, zakresów fuzji i stereopsji, a także czynników pozawzrokowych w terapii widzenia i kompetencji miękkich terapeuty wpływających na współpracę z pacjentem i sukces terapeutyczny
 • procedury terapii widzenia z zakresu niedowidzenia, ekscentrycznej fiksacji, anomalnej korespondencji siatkówkowej, treningu odtłumiającego, zakresów fuzji i stereopsji – łącznie ponad 50 procedur
 • Warsztaty kreatywne – kształcące umiejętność rozumienia i tworzenia nowych procedur terapii widzenia
 • 13 h zajęć praktycznych

 

UWAGA! MODUŁ II w swojej treści jest kontynuacją MODUŁU I i bazuje na nabytych w nim umiejętnościach. Oba moduły stanowią logiczną całość – nie są to dwa osobne szkolenia.

 

DLA KOGO JEST TO SZKOLENIE?

Ze względu na swój bazowy charakter dedykowane jest dla specjalistów początkujących w zakresie terapii widzenia, a także już praktykujących terapeutów widzenia, którzy chcieliby uzupełnić i usystematyzować swoją wiedzę w tym zakresie. Jednocześnie jest to szkolenie specjalistyczne, a zatem kierowane jest do:

 • optometrystów i ortoptystek (wymagany skan dyplomu),
 • studentów optometrii i słuchaczy policealnych szkół ortoptycznych (wymagany skan legitymacji studenckiej/szkolnej).

 

KTO PROWADZI SZKOLENIE (MODUŁ I i II)

dr n. med. Marta Uzdrowska

Optometrysta, ortoptystka i optyk okularowy, członek Polskiego Towarzystwa Optometrii i Optyki (PTOO) (NO11220), wolontariusz-specjalista w Olimpiadach Specjalnych (program Zdrowe Oczy).

Wysoko wykwalifikowany specjalista z 18-letnim doświadczeniem zawodowym i 12-letnim doświadczeniem dydaktycznym. Prowadziła zajęcia dla studentów oraz kursy dla specjalistów na publicznych i prywatnych uczelniach wyższych w Poznaniu, Warszawie i Łodzi, a także dla słuchaczy policealnej szkoły ortoptycznej i uczniów technikum optycznego w Łodzi. Przez ostatnie 2 lata pracowała na uczelni na stanowisku profesora jako Zastępca Dyrektora Instytutu Optyki Okularowej i Optometrii ds. Kształcenia. Uczestniczyła w tworzeniu programów nauczania dla zawodów optyka okularowego oraz optometrysty. Była promotorem kilkunastu prac dyplomowych z zakresu optyki okularowej i optometrii.

Nieustannie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dwukrotnie była gościem Moorfields Eye Hospital i UCL Institute of Ophthalmology w Londynie podczas wyjazdów stypendialnych. Wyniki swoich prac naukowych prezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych, m.in. w Warszawie i Pradze.

Od blisko 10 lat prowadzi własną klinikę, w której wraz z Zespołem pomaga pacjentom lepiej widzieć ciesząc się zaufaniem pacjentów z całej Polski, a nawet z zagranicy. W swojej pracy klinicznej od 16 lat zajmuje się nie tylko doborem okularów korekcyjnych, soczewek kontaktowych i pomocy wzrokowych dla osób słabowidzących, ale także diagnozowaniem i terapią widzenia obuocznego. Pracuje zarówno z dorosłymi, jak i z dziećmi w każdym wieku.

Teraz dzieli się swoim doświadczeniem i zaprasza do współpracy kolejnych specjalistów!

 

CO ZYSKUJESZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA (MODUŁ I)

solidne podstawy teoretyczne – uporządkowana i jasno przedstawiona wiedza na temat m.in.:

 • widzenia obuocznego i jego zaburzeń
 • celu i zasad prowadzenia terapii widzenia
 • koordynacji wzrokowo-ruchowej, ruchów oczu, akomodacji, konwergencji oraz ponad 50 procedur terapii widzenia z tego zakresu

13 h zajęć praktycznych

materiały informacyjne (w cenie szkolenia) 

nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także umiejętność rozumienia i tworzenia nowych procedur terapii widzenia dzięki Warsztatom kreatywnym

 

CO ZYSKUJESZ JAKO UCZESTNIK SZKOLENIA (MODUŁ II)

solidne podstawy teoretyczne – uporządkowana i jasno przedstawiona wiedza na temat m.in.:

 • stanów adaptacyjnych do zeza
 • odtłumiania, zakresów fuzji, stereopsji oraz ponad 60 procedur terapii widzenia z tego zakresu
 • czynników pozawzrokowych mających wpływ na przebieg terapii widzenia
 • zasad skutecznej komunikacji i współpracy specjalisty z pacjentem podczas terapii widzenia

13 h zajęć praktycznych

materiały informacyjne (w cenie szkolenia) 

nie tylko wiedzę i umiejętności praktyczne, ale także umiejętność rozumienia i tworzenia nowych procedur terapii widzenia dzięki Warsztatom kreatywnym

 

DODATKOWE KORZYŚCI ZE SZKOLENIA (MODUŁ I i II):

 • możliwość dołączenia do zamkniętej grupy specjalistów online (w tym m.in. do cyklicznych spotkań online z możliwością omawiania przypadków klinicznych) (w cenie szkolenia) 
 • możliwość uczestniczenia w sesjach terapii widzenia w OPTOKLINICE w charakterze obserwatora (koszt 300 zł/dzień) 
 • możliwość umówienia superwizji z prowadzącą szkolenie dr n. med. Martą Uzdrowską (zakres i koszt do indywidualnego ustalenia) 
 • możliwość nawiązania współpracy zawodowej z OPTOKLINIKĄ po szkoleniu (zatrudnienie na etat lub na godziny), warunki: uczestnictwo w całym szkoleniu, rozmowa kwalifikacyjna, weryfikacja kompetencji zawodowych i egzamin z treści szkolenia

 

TERMIN I CENA SZKOLENIA

MODUŁ I          

data: 14-16.12.2023 r. (czw., pt., sob.) 24 h                  

cena: 1290 zł

 

MODUŁ II        

data 11-13.01.2024r. (czw., pt., sob.) 24 h     

cena: 1290 zł

 

JAK ZGŁOSIĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • wypełnij formularz zgłoszenia i prześlij go wraz ze skanem dyplomu/legitymacji na adres: katarzyna.balinska@optoklinika.pl
 • wraz z potwierdzeniem rezerwacji miejsca na szkolenie otrzymasz dane do przelewu – dokonaj opłaty, a następnie prześlij zwrotnie potwierdzenie wpłaty
 • UWAGA! zgłoszenie na szkolenie jest równoznaczne z chęcią udziału w całym szkoleniu, tj. w MODULE I i II. Natomiast opłaty można dokonać w dwóch osobnych ratach, nie później, niż 4 dni przed rozpoczęciem każdego z modułów szkolenia.

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA NA SZKOLENIE – DO POBRANIA: 

Formularz rekrutacji – Optoklinika – szkolenie VT

 

 

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu i zakresu szkolenia.


OPTOKLINIKA Korekcja i rehabilitacja wzroku       90-613 Łódź, ul. Gdańska 91/93       tel. +48 797 538 148       salon@optoklinika.pl       gabinet@optoklinika.pl